20-F 1 lyg-20201231.htm 20-F lyg-20201231
false00011601062020-1-12020FYUnited Kingdom6noneno33P2YP5Y00011601062020-01-012020-12-310001160106dei:BusinessContactMember2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:AmericanDepositorySharesMember2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A15000000004344SubordinatedSecuritiesDueIn2048Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:A82403300053SubordinatedSecuritiesDue2045Memberexch:XNYS2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A17500000003574SeniorNotesDueIn2028CallableIn2027Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A15000000004375SeniorNotesDue2028Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:A1250000000455SeniorNotesDue2028Memberexch:XNYS2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A1250000000375SeniorNotesDue2027Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:A100000000027SeniorNotesDue2020Memberexch:XNYS2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A1500000000465SubordinatedSecuritiesDue2026Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:A1500000000445SeniorNotesDue2025Memberexch:XNYS2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A1500000000387SeniorNotesDue2025Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A13276850004582SubordinatedSecuritiesDue2025Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A125000000035SeniorNotesDue2025Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A1000000000390SeniorNotesDue2024Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A100000000045SubordinatedSecuritiesDue2024Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:A1750000000405SeniorNotesDue2023Memberexch:XNYS2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A15000000002858SeniorNotesDue2023Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A10000000001326SeniorNotesDue2023Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A22500000002907SeniorNotesDue2023CallableIn2022Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A150000000030SeniorNotesDue2022Member2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A1500000000225SeniorNotesDue2022Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:A125000000033SeniorNotesDue2021Memberexch:XNYS2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A1000000000FloatingRateSeniorNotesDue2021Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:A500000000FloatingRateSeniorNotesDue2021Memberexch:XNYS2020-01-012020-12-310001160106exch:XNYSlyg:A100000000031SeniorNotesDue2021Member2020-01-012020-12-31xbrli:shares0001160106ifrs-full:OrdinarySharesMember2020-12-310001160106lyg:PreferenceSharesNominalValue25PenceEachMember2020-12-310001160106lyg:PreferenceSharesNominalValue25CentsEachMember2020-12-310001160106lyg:PreferenceSharesNominalValue25EuroCentsEachMember2020-12-31iso4217:GBP0001160106lyg:UKCorporationTaxMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UKCorporationTaxMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ForeignTaxMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ForeignTaxMember2019-01-012019-12-3100011601062019-01-012019-12-31xbrli:pure0001160106lyg:UKCorporationTaxMember2020-01-012020-12-3100011601062018-01-012018-12-31iso4217:GBPxbrli:shares00011601062020-12-3100011601062019-12-310001160106ifrs-full:SharePremiumMember2019-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMember2019-12-310001160106ifrs-full:RetainedEarningsMember2019-12-310001160106ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2019-12-310001160106ifrs-full:OtherEquityInterestMember2019-12-310001160106ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2019-12-310001160106ifrs-full:RetainedEarningsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:OtherEquityInterestMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMemberifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMemberlyg:EquitySharesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:EquitySharesMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:EquitySharesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:SharePremiumMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:SharePremiumMember2020-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMember2020-12-310001160106ifrs-full:RetainedEarningsMember2020-12-310001160106ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2020-12-310001160106ifrs-full:OtherEquityInterestMember2020-12-310001160106ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2020-12-310001160106ifrs-full:SharePremiumMember2018-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMember2018-12-310001160106ifrs-full:RetainedEarningsMember2018-12-310001160106ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2018-12-310001160106ifrs-full:OtherEquityInterestMember2018-12-310001160106ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2018-12-3100011601062018-12-310001160106ifrs-full:RetainedEarningsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:OtherEquityInterestMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMemberifrs-full:DebtSecuritiesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMemberlyg:EquitySharesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:EquitySharesMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:EquitySharesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:SharePremiumMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:SharePremiumMember2017-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMember2017-12-310001160106ifrs-full:RetainedEarningsMember2017-12-310001160106ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2017-12-310001160106ifrs-full:OtherEquityInterestMember2017-12-310001160106ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2017-12-3100011601062017-12-310001160106ifrs-full:RetainedEarningsMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:OtherEquityInterestMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMemberifrs-full:DebtSecuritiesMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMemberlyg:EquitySharesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:EquitySharesMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:EquitySharesMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:OtherReservesMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:SharePremiumMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:TopOfRangeMemberifrs-full:ComputerSoftwareMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:TopOfRangeMemberifrs-full:BrandNamesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FreeholdlongAndShortLeaseholdPremisesMemberifrs-full:TopOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:LeaseholdImprovementsMemberifrs-full:TopOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FixturesAndFurnishingsMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FixturesAndFurnishingsMemberifrs-full:TopOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:EquipmentAndMotorVehiclesMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:TopOfRangeMemberlyg:EquipmentAndMotorVehiclesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:DrawnBalanceMember2020-12-310001160106lyg:DrawnBalanceMember2019-12-310001160106lyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:Stage2Member2019-12-310001160106lyg:Stage2Member2020-12-31lyg:grade0001160106lyg:Grade1Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Grade3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Grade4Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Grade5Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Grade6Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Grade7Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade1Memberlyg:RetailCreditCardsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade2Memberlyg:RetailCreditCardsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade3Memberlyg:RetailCreditCardsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailCreditCardsMemberlyg:Grade4Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade5Memberlyg:RetailCreditCardsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade6Memberlyg:RetailCreditCardsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade7Memberlyg:RetailCreditCardsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade1Memberlyg:RetailLoansAndOverdraftsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade2Memberlyg:RetailLoansAndOverdraftsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade3Memberlyg:RetailLoansAndOverdraftsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailLoansAndOverdraftsMemberlyg:Grade4Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade5Memberlyg:RetailLoansAndOverdraftsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailLoansAndOverdraftsMemberlyg:Grade6Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Grade7Memberlyg:RetailLoansAndOverdraftsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RMSGrade1Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade2Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade3Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade4Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade5Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade6Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade7Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade8Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade9Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade10Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade11Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade12Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade13Member2020-12-310001160106lyg:RMSGrade14Member2020-12-310001160106lyg:Stage1Member2020-12-310001160106lyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMember2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMember2020-12-310001160106lyg:OtherEconomicImpactsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2020Q1Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2020Q2Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2020Q3Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2020Q4Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2021Q1Member2020-12-310001160106lyg:A2021Q2Memberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2021Q3Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2021Q4Member2020-12-310001160106lyg:A2020Memberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:A2021Member2020-12-310001160106lyg:A2022Memberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:A2023Memberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:A2024Memberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2020Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2021Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2022Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2023Member2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:A2024Member2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:A2020Member2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:A2021Member2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:A2022Member2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:A2023Member2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:A2024Member2020-12-310001160106lyg:A2020Memberlyg:SevereDownsideMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:A2021Member2020-12-310001160106lyg:A2022Memberlyg:SevereDownsideMember2020-12-310001160106lyg:A2023Memberlyg:SevereDownsideMember2020-12-310001160106lyg:A2024Memberlyg:SevereDownsideMember2020-12-310001160106lyg:StartToPeakMemberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:StartToPeakMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:StartToPeakMemberlyg:DownsideMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:StartToPeakMember2020-12-310001160106lyg:StartToPeakMemberlyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:StartToPeakMemberlyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:StartToPeakMemberlyg:DownsideMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:StartToPeakMember2019-12-310001160106lyg:StartToTroughMemberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:StartToTroughMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:StartToTroughMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:StartToTroughMember2020-12-310001160106lyg:StartToTroughMemberlyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:StartToTroughMember2019-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:StartToTroughMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:StartToTroughMember2019-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:ProbabilityWeightedMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:ProbabilityWeightedMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:ProbabilityWeightedMember2020-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:ProbabilityWeightedMember2019-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:ProbabilityWeightedMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:ProbabilityWeightedMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:ProbabilityWeightedMember2020-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:OtherMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:ProbabilityWeightedMember2019-12-310001160106lyg:DifferenceMemberlyg:OtherMember2019-12-310001160106lyg:ProbabilityWeightedMember2020-12-310001160106lyg:DifferenceMember2020-12-310001160106lyg:ProbabilityWeightedMember2019-12-310001160106lyg:DifferenceMember2019-12-310001160106lyg:UKMortgagesMemberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:UKMortgagesMemberlyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:DownsideMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:OtherMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:DownsideMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:OtherMember2019-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:UKMortgagesMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:UKMortgagesMemberlyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:DownsideMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:DownsideMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:DownsideMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:DownsideMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:OtherMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:DownsideMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:SevereDownsideMember2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:OtherMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:DownsideMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:SevereDownsideMember2019-12-310001160106lyg:UpsideMember2020-12-310001160106lyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMember2020-12-310001160106lyg:UpsideMember2019-12-310001160106lyg:BaseCaseMember2019-12-310001160106lyg:DownsideMember2019-12-310001160106lyg:SevereDownsideMember2019-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:Stage2Memberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UKMortgagesMemberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:Stage2Memberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:Stage2Memberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:OtherRetailMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:Stage2Memberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:DownsideMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:OtherRetailMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:Stage2Memberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:DownsideMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:OtherMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:Stage2Memberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:DownsideMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:SevereDownsideMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:UpsideMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:BaseCaseMember2020-12-310001160106lyg:DownsideMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:SevereDownsideMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:HPI10ppIncreaseMember2020-12-310001160106lyg:HPI10ppDecreaseMember2020-12-310001160106lyg:HPI10ppIncreaseMember2019-12-310001160106lyg:HPI10ppDecreaseMember2019-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:UnemploymentDecrease1ppMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:UnemploymentDecrease1ppMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:UnemploymentDecrease1ppMember2020-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:UnemploymentDecrease1ppMember2019-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:UnemploymentDecrease1ppMember2020-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:UnemploymentDecrease1ppMember2019-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:OtherMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:UnemploymentDecrease1ppMember2020-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMemberlyg:OtherMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:UnemploymentDecrease1ppMember2019-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMember2020-12-310001160106lyg:UnemploymentDecrease1ppMember2020-12-310001160106lyg:UnemploymentIncrease1ppMember2019-12-310001160106lyg:UnemploymentDecrease1ppMember2019-12-310001160106lyg:IndividuallyAssessedMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:IndividuallyAssessedMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:BestCaseMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:WorstCaseMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:BestCaseMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:WorstCaseMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:ManagementAdjustmentsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ManagementAdjustmentsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:IndividuallyAssessedMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:JudgementsDueToCOVID19Memberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:UKMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:IndividuallyAssessedMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Member2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMember2020-12-310001160106lyg:OtherRetailMember2020-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:JudgementsDueToCOVID19Memberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:OtherJudgementsMember2020-12-310001160106lyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:OtherMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:IndividuallyAssessedMember2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:CentralOverlayInRespectOfEconomicUncertaintyMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Member2020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:OtherJudgementsMember2020-12-310001160106lyg:OtherMember2020-12-310001160106lyg:ModelledECLMember2020-12-310001160106lyg:IndividuallyAssessedMember2020-12-310001160106lyg:JudgementsDueToCOVID19Member2020-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMember2020-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:IndividuallyAssessedMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:JudgementsDueToCOVID19Memberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:UKMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:IndividuallyAssessedMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Member2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMember2019-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Member2019-12-310001160106lyg:CommercialBankingMemberlyg:OtherJudgementsMember2019-12-310001160106lyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:ModelledECLMemberlyg:OtherMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:IndividuallyAssessedMember2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Member2019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:OtherJudgementsMember2019-12-310001160106lyg:OtherMember2019-12-310001160106lyg:ModelledECLMember2019-12-310001160106lyg:IndividuallyAssessedMember2019-12-310001160106lyg:JudgementsDueToCOVID19Member2019-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMember2019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Memberlyg:SupportMeasuresMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Memberlyg:ForwardLookingLGDsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherEconomicImpactsMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Memberlyg:CommercialBankingMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:CentralOverlayInRespectOfEconomicUncertaintyMemberlyg:JudgementsDueToCOVID19Member2021-01-012021-12-310001160106lyg:ModelledForecastParametersMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ModelledForecastParametersMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:EndOfTermRiskOnInterestOnlyMortgagesMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:EndOfTermRiskOnInterestOnlyMortgagesMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMemberlyg:Stage2Memberlyg:UKMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMemberlyg:MortgageAccountsInLongTermDefaultMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMemberlyg:MortgageAccountsInLongTermDefaultMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherJudgementsMemberlyg:UKMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:ExtensionOfModelledLifetimeOnRetailRevolvingProductsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:ExtensionOfModelledLifetimeOnRetailRevolvingProductsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:UnsecuredNonScoredAccountsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:UnsecuredNonScoredAccountsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:CreditCardLGDAlignmentMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherRetailMemberlyg:OtherJudgementsMemberlyg:CreditCardLGDAlignmentMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InForceMember2020-12-310001160106lyg:InForceMember2019-12-310001160106lyg:AnnuitantMortalityMemberlyg:PercentageReductionInRateMember2020-12-310001160106lyg:AnnuitantMortalityMemberlyg:IncreasereductionInProfitBeforeTaxMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AnnuitantMortalityMemberlyg:IncreasereductionInProfitBeforeTaxMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:DefinedBenefitPensionSchemesMember2020-12-310001160106lyg:DefinedBenefitPensionSchemesMember2019-12-310001160106ifrs-full:ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMemberlyg:DecreaseOfZeroPointOnePercentInDiscountRateMember2020-12-310001160106ifrs-full:ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMemberlyg:DecreaseOfZeroPointOnePercentInDiscountRateMember2019-12-310001160106lyg:ActuarialAssumptionOfExpectedLifeExpectancyOfMembersMemberlyg:IncreaseOfOneYearMember2020-12-310001160106lyg:ActuarialAssumptionOfExpectedLifeExpectancyOfMembersMemberlyg:IncreaseOfOneYearMember2019-12-310001160106lyg:PriorToOffsettingOfBalancesWithinSameTaxingJurisdictionMemberlyg:TaxLossesMember2020-12-310001160106lyg:PriorToOffsettingOfBalancesWithinSameTaxingJurisdictionMemberlyg:TaxLossesMember2019-12-310001160106lyg:UKCorporationTaxMemberlyg:ChangeInUKTaxRateMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:HistoricalRegulatoryBreachesMember2020-12-310001160106lyg:HistoricalRegulatoryBreachesMember2019-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMember2020-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMember2019-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMember2020-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMember2019-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OneYearDecreaseInEstimatedUsefulLifeMemberifrs-full:ComputerSoftwareMember2021-01-012021-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CurrentAccountsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CurrentAccountsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CurrentAccountsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CurrentAccountsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CurrentAccountsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:CommercialBankingMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMemberlyg:CommercialBankingMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMemberlyg:OtherIncomeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMemberlyg:CommercialBankingMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMemberlyg:OtherIncomeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CurrentAccountsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CurrentAccountsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CurrentAccountsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CurrentAccountsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CurrentAccountsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMemberlyg:CommercialBankingMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMemberlyg:OtherIncomeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMemberlyg:CommercialBankingMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMemberlyg:OtherIncomeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherIncomeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CurrentAccountsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CurrentAccountsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CurrentAccountsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CurrentAccountsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CurrentAccountsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CreditAndDebitCardMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CorporateBankingAndTreasuryFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMemberlyg:UnderlyingBasisMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMemberlyg:CommercialBankingMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMemberlyg:OtherIncomeMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:CommercialBankingMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherIncomeMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberifrs-full:FactoringOfReceivablesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:RetailSegmentMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMemberlyg:CommercialBankingMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceAndWealthMemberlyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMemberlyg:OtherIncomeMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMemberlyg:OtherFeesAndCommissionsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:VolatilityAndOtherItemsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceGrossUpMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PaymentProtectionInsuranceMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:VolatilityAndOtherItemsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceGrossUpMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PaymentProtectionInsuranceMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:VolatilityAndOtherItemsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceGrossUpMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PaymentProtectionInsuranceMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnderlyingBasisMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:WriteOffOfTheECNMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarIncomeMember2020-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarIncomeMember2019-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarIncomeMember2018-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarIncomeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarIncomeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarIncomeMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarExpenseMember2020-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarExpenseMember2019-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarExpenseMember2018-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarExpenseMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarExpenseMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InterestAndSimilarExpenseMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostCategoryMemberlyg:InterestAndSimilarExpenseMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostCategoryMemberlyg:InterestAndSimilarExpenseMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostCategoryMemberlyg:InterestAndSimilarExpenseMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:NegativeInterestRatesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:NegativeInterestRatesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:NegativeInterestRatesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:FinanceLeasesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FinanceLeasesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FinanceLeasesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:CurrentAccountsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CurrentAccountsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CurrentAccountsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:CreditAndDebitCardFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CreditAndDebitCardFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CreditAndDebitCardFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:CommercialBankingAndTreasuryFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CommercialBankingAndTreasuryFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CommercialBankingAndTreasuryFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UnitTrustAndInsuranceBrokingMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PrivateBankingAndAssetManagementMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:FactoringMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FactoringMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FactoringMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OtherFeesAndCommissionsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherFeesAndCommissionsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherFeesAndCommissionsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:ServicesProvidedAfterBalanceSheetDateMember2020-12-310001160106lyg:ServicesProvidedAfterBalanceSheetDateMember2019-12-310001160106lyg:InsurancePremiumIncomeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LifeAndPensionsMemberifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LifeAndPensionsMemberifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LifeAndPensionsMemberifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:AnnuitiesMemberifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AnnuitiesMemberifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:AnnuitiesMemberifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:CededReinsurancePremiumsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CededReinsurancePremiumsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CededReinsurancePremiumsMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OtherOperatingIncomeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OperatingIncomeLossMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OperatingIncomeLossMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OperatingIncomeLossMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:AllYearsOfInsuranceClaimMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:ParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceClaimsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceClaimsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceClaimsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:NonparticipatingInvestmentContractsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:NonparticipatingInvestmentContractsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:NonparticipatingInvestmentContractsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:LifeInsuranceAndParticipatingInvestmentContractsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:LifeInsuranceAndParticipatingInvestmentContractsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:LifeInsuranceAndParticipatingInvestmentContractsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:NonlifeInsuranceNetOfReinsurranceMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:NonlifeInsuranceNetOfReinsurranceMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:NonlifeInsuranceNetOfReinsurranceMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:DeathsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:DeathsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:DeathsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:MaturitiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:MaturitiesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:MaturitiesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:SurrendersMemberlyg:InsuranceClaimsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:SurrendersMemberlyg:InsuranceClaimsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:SurrendersMemberlyg:InsuranceClaimsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:AnnuitiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:AnnuitiesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:AnnuitiesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:OtherMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:OtherMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InsuranceClaimsMemberlyg:OtherMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OperatingExpenseMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OperatingExpenseMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OperatingExpenseMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OperatingExpenseMemberlyg:PaymentProtectionInsuranceMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OperatingExpenseMemberlyg:PaymentProtectionInsuranceMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OperatingExpenseMemberlyg:PaymentProtectionInsuranceMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OtherRegulatoryProvisionsMemberlyg:OperatingExpenseMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherRegulatoryProvisionsMemberlyg:OperatingExpenseMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherRegulatoryProvisionsMemberlyg:OperatingExpenseMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMemberlyg:CurrentYearMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMemberlyg:CurrentYearMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMemberlyg:CurrentYearMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMemberlyg:PriorYearMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMemberlyg:PriorYearMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMemberlyg:PriorYearMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseComprisesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMemberlyg:CurrentYearMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMemberlyg:CurrentYearMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMemberlyg:CurrentYearMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMemberlyg:PriorYearMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMemberlyg:PriorYearMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMemberlyg:PriorYearMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PerformancebasedCompensationExpenseDeferredUntilLaterYearsComprisesMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:CountryOfDomicileMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CountryOfDomicileMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CountryOfDomicileMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:ForeignCountriesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:ForeignCountriesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:ForeignCountriesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:GroupMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AuditOfTheCompanysCurrentYearAnnualReportMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AuditOfTheCompanysCurrentYearAnnualReportMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:AuditOfTheCompanysCurrentYearAnnualReportMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:AuditOfTheCompanysSubsidiariesPursuantToLegislationMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AuditOfTheCompanysSubsidiariesPursuantToLegislationMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:AuditOfTheCompanysSubsidiariesPursuantToLegislationMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OtherServicesSuppliedPursuantToLegislationMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherServicesSuppliedPursuantToLegislationMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherServicesSuppliedPursuantToLegislationMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:TotalAuditFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:TotalAuditFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:TotalAuditFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OtherServicesAuditRelatedFeesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherServicesAuditRelatedFeesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherServicesAuditRelatedFeesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:ServicesRelatingToCorporateFinanaceTransactionsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ServicesRelatingToCorporateFinanaceTransactionsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ServicesRelatingToCorporateFinanaceTransactionsMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:OtherServicesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherServicesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherServicesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:StatutoryAuditOfGroupEntitiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:StatutoryAuditOfGroupEntitiesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:StatutoryAuditOfGroupEntitiesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:EntitiesOutsideOfLloydsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AuditsOfGroupPensionSchemesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AuditsOfGroupPensionSchemesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:AuditsOfGroupPensionSchemesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:AuditsOfTheUnconsolidatedOpenEndedInvestmentCompaniesManagedByTheGroupMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AuditsOfTheUnconsolidatedOpenEndedInvestmentCompaniesManagedByTheGroupMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:AuditsOfTheUnconsolidatedOpenEndedInvestmentCompaniesManagedByTheGroupMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:ReviewsOfTheFinancialPositionOfCorporateAndOtherBorrowersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ReviewsOfTheFinancialPositionOfCorporateAndOtherBorrowersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ReviewsOfTheFinancialPositionOfCorporateAndOtherBorrowersMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMemberifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMemberifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMemberifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMemberifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Member2020-12-310001160106lyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-12-310001160106lyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Member2019-12-310001160106lyg:Stage2Member2019-12-310001160106lyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Member2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage2Member2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage3Member2018-01-012018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2018-01-012018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage3Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:Stage1Member2018-12-310001160106lyg:Stage2Member2018-12-310001160106lyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2018-12-310001160106lyg:UKCorporationTaxMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:ForeignTaxMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:DeferredTaxMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:DeferredTaxMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:DeferredTaxMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:UKCorporationTaxMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UKCorporationTaxMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:UKCorporationTaxMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:UKCorporationTaxMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMemberlyg:TradingAssetsExcludingDebtAndEquitySecuritiesMember2020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValueCategoryMemberifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMember2020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMember2020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMemberlyg:TradingAssetsExcludingDebtAndEquitySecuritiesMember2019-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValueCategoryMemberifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMember2019-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMember2019-12-310001160106ifrs-full:InsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:InsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMemberlyg:SpotsForwardsAndFuturesMember2020-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMemberlyg:SpotsForwardsAndFuturesMember2019-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2020-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:PurchasedCallOptionsMemberlyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:PurchasedCallOptionsMemberlyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:WrittenPutOptionsMemberlyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:WrittenPutOptionsMemberlyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2019-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2020-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberlyg:ExchangeRateContractsMember2019-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMemberlyg:TradingAndOtherMember2020-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMemberlyg:TradingAndOtherMember2019-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:ForwardRateAgreementsMemberlyg:TradingAndOtherMember2020-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:ForwardRateAgreementsMemberlyg:TradingAndOtherMember2019-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberifrs-full:PurchasedCallOptionsMemberlyg:TradingAndOtherMember2020-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:InterestRateContractMemberifrs-full:PurchasedCallOptionsMember2020-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberifrs-full:PurchasedCallOptionsMemberlyg:TradingAndOtherMember2019-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:InterestRateContractMemberifrs-full:PurchasedCallOptionsMember2019-12-310001160106ifrs-full:WrittenPutOptionsMemberlyg:InterestRateContractMemberlyg:TradingAndOtherMember2020-12-310001160106ifrs-full:WrittenPutOptionsMemberlyg:InterestRateContractMemberlyg:TradingAndOtherMember2019-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:TradingAndOtherMemberifrs-full:FuturesContractMember2020-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:TradingAndOtherMemberifrs-full:FuturesContractMember2019-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:TradingAndOtherMember2020-12-310001160106lyg:InterestRateContractMemberlyg:TradingAndOtherMember2019-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberlyg:CreditDerivativesMember2020-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMemberlyg:CreditDerivativesMember2019-12-310001160106lyg:EquityAndOtherContractsMemberlyg:TradingAndOtherMember2020-12-310001160106lyg:EquityAndOtherContractsMemberlyg:TradingAndOtherMember2019-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMember2020-12-310001160106lyg:TradingAndOtherMember2019-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMember2020-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:HedgingInstrumentsMember2019-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMember2020-12-310001160106ifrs-full:HedgingInstrumentsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:EuroToGBPMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMemberlyg:EuroToGBPMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:EuroToGBPMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberlyg:EuroToGBPMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberlyg:USDToGBPMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:NotLaterThanOneMonthMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanThreeMonthsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanThreeMonthsAndNotLaterThanOneYearMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFiveYearsMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106lyg:SwapsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:CurrencySwapContractMemberifrs-full:CurrencySwapContractMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:InterestRateSwapContractMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberifrs-full:InterestRateSwapContractMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:DebSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FixedRateMorgagesMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106lyg:FixedRateMorgagesMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FixedRateIssuanceMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106lyg:FixedRateIssuanceMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FixedRateBondsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-12-310001160106lyg:FixedRateBondsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignCurrencyIssuanceMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignCurrencyIssuanceMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2020-12-310001160106lyg:CustomerLoansMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CustomerLoansMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106lyg:CentralBankBalancesMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CentralBankBalancesMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2020-12-310001160106lyg:FixedRateMorgagesMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106lyg:FixedRateMorgagesMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FixedRateIssuanceMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106lyg:FixedRateIssuanceMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FixedRateBondsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-12-310001160106lyg:FixedRateBondsMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignCurrencyIssuanceMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignCurrencyIssuanceMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2019-12-310001160106lyg:CustomerLoansMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CustomerLoansMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106lyg:CentralBankBalancesMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CentralBankBalancesMemberifrs-full:CashFlowHedgesMember2019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2019-12-310001160106lyg:ChangeInFairValueOfHedgedItemForIneffectivenessAssessmentMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InterestRateMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberlyg:FixedRateMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FixedRateIssuanceMemberlyg:InterestRateMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FixedRateBondsMemberlyg:InterestRateMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ForeignCurrencyIssuanceMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:ForeignCurrencyIssuanceMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:DepositsFromCustomersMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CustomerLoansMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:InterestRateMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CentralBankBalancesMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:InterestRateMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:InterestRateMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:InterestRateMemberifrs-full:FairValueHedgesMemberlyg:FixedRateMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FixedRateIssuanceMemberlyg:InterestRateMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FixedRateBondsMemberlyg:InterestRateMemberifrs-full:FairValueHedgesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ForeignCurrencyIssuanceMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ForeignCurrencyIssuanceMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:ForeignCurrencyIssuanceMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:DepositsFromCustomersMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:ForeignExchangeMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CustomerLoansMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:InterestRateMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CentralBankBalancesMemberifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:InterestRateMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CashFlowHedgesMemberlyg:InterestRateMemberlyg:DepositsFromCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage2Member2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Memberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Memberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Memberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:DebtSecurities1Member2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:DebtSecurities1Member2019-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Memberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:DebtSecurities1Member2019-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Member2019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage1Member2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:DebtSecuritiesMember2019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:DebtSecurities1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:DebtSecurities1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Memberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:DebtSecurities1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Member2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:DebtSecurities1Member2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:DebtSecurities1Member2020-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Memberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:DebtSecurities1Member2020-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Member2020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage1Member2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-12-310001160106lyg:Stage1Member2020-12-310001160106lyg:Stage2Member2020-12-310001160106lyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-12-310001160106lyg:ResidualValueAndVoluntaryTerminationsMember2020-12-310001160106lyg:ResidualValueAndVoluntaryTerminationsMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Memberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Memberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMember2019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:UndrawnBalancesMember2019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Memberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:UndrawnBalancesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:UndrawnBalancesMember2020-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMember2020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OtherMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:GrossMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:GrossMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:GrossMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:GrossMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:GrossMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:OtherAssetsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:OtherAssetsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:OtherAssetsMemberlyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberifrs-full:OtherAssetsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:OtherAssetsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage1Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage2Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:Stage3Member2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage2Member2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2018-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Memberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Memberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:Stage3Memberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToCustomersMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:DebtSecurities1Member2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:DebtSecurities1Member2018-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Memberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:DebtSecurities1Member2018-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Member2018-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage1Member2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:DebtSecuritiesMember2018-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2018-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2018-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:DebtSecurities1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:DebtSecurities1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Memberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:DebtSecurities1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:DebtSecurities1Member2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:DebtSecuritiesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Member2019-12-310001160106lyg:Stage2Member2019-12-310001160106lyg:Stage3Member2019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2018-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Memberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Memberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMember2018-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2018-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2018-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:UndrawnBalancesMember2018-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMember2018-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Memberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:UndrawnBalancesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:Stage3Memberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:UndrawnBalancesMemberlyg:ImpactOfTransfersBetweenStagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:UndrawnBalancesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoansAndAdvancesToBanksMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailMortgagesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:OtherMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:GrossMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:GrossMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:GrossMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:GrossMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:GrossMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMemberlyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:DebtSecuritiesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberifrs-full:OtherAssetsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberifrs-full:OtherAssetsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:OtherAssetsMemberlyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberifrs-full:OtherAssetsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:OtherAssetsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Memberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Memberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Memberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMemberlyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:LoanCommitmentsAndFinancialGuaranteesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage1Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage2Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:Stage3Member2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedOrOriginatedCreditimpairedMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember2020-12-310001160106ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanTwoYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanOneYearAndNotLaterThanTwoYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanTwoYearsAndNotLaterThanThreeYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanTwoYearsAndNotLaterThanThreeYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanThreeYearsAndNotLaterThanFourYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanThreeYearsAndNotLaterThanFourYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFourYearsAndNotLaterThanFiveYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFourYearsAndNotLaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFiveYearsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LaterThanFiveYearsMember2019-12-310001160106ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTradingCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:JointVenturesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:JointVenturesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:JointVenturesMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:AssociatesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:AssociatesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:AssociatesMember2018-01-012018-12-310001160106lyg:JointVenturesAndAssociatesMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:JointVenturesAndAssociatesMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:JointVenturesAndAssociatesMember2018-01-012018-12-310001160106ifrs-full:JointVenturesMember2020-12-310001160106ifrs-full:JointVenturesMember2019-12-310001160106ifrs-full:AssociatesMember2020-12-310001160106ifrs-full:AssociatesMember2019-12-310001160106lyg:JointVenturesAndAssociatesMember2020-12-310001160106lyg:JointVenturesAndAssociatesMember2019-12-310001160106ifrs-full:JointVenturesMember2018-12-310001160106ifrs-full:AssociatesMember2018-12-310001160106lyg:JointVenturesAndAssociatesMember2018-12-310001160106lyg:CostMember2020-12-310001160106lyg:CostMember2019-12-310001160106lyg:AccumulatedImpairmentLossesMember2020-12-310001160106lyg:AccumulatedImpairmentLossesMember2019-12-310001160106lyg:ScottishWidowsMember2020-12-310001160106lyg:ScottishWidowsMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ScottishWidowsMember2019-12-310001160106lyg:ScottishWidowsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:MBNALimitedMember2020-12-310001160106lyg:MBNALimitedMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:MBNALimitedMember2019-12-310001160106lyg:MBNALimitedMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:MotorFinanceMember2020-12-310001160106lyg:MotorFinanceMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:MotorFinanceMember2019-12-310001160106lyg:MotorFinanceMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CardsMember2020-12-310001160106lyg:InForceMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ValueOfInForceNonAnnuityBusinessMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:TopOfRangeMemberlyg:ValueOfInForceNonAnnuityBusinessMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ValueOfInForceNonAnnuityBusinessMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:TopOfRangeMemberlyg:ValueOfInForceNonAnnuityBusinessMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ValueOfInForceAnnuityBusinessMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ValueOfInForceAnnuityBusinessMemberifrs-full:TopOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ValueOfInForceAnnuityBusinessMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ValueOfInForceAnnuityBusinessMemberifrs-full:TopOfRangeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FinancialOptionsAndGuaranteesMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FinancialOptionsAndGuaranteesMemberifrs-full:TopOfRangeMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:FinancialOptionsAndGuaranteesMemberifrs-full:BottomOfRangeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:FinancialOptionsAndGuaranteesMemberifrs-full:TopOfRangeMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:RetailPriceMember2020-12-310001160106lyg:RetailPriceMember2019-12-310001160106lyg:ExpenseMember2020-12-310001160106lyg:ExpenseMember2019-12-310001160106lyg:InForceMemberlyg:NonparticipatingLifeInsurancePolicyMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:NonparticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:InForceMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-12-310001160106lyg:NonparticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:InForceMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2018-12-310001160106lyg:NonparticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:InForceMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:NonparticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:InForceMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:NonparticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:InForceMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-12-310001160106lyg:OEICMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:OEICMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:InForceMemberlyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2018-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:NewBusinessMemberlyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:NewBusinessMemberlyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ExpectedReturnMemberlyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ExpectedReturnMemberlyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ExperienceVariancesMemberlyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ExperienceVariancesMemberlyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:AssumptionChangesMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:AssumptionChangesMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:EconomicVarianceMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:EconomicVarianceMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMemberlyg:LifeAndAnnuityInsuranceProductLineMember2020-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:CostMember2018-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:CostMember2018-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:CostMember2018-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:CostMember2018-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:CostMember2018-12-310001160106lyg:CostMember2018-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:CostMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:CostMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:CostMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:CostMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:CostMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CostMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:CostMember2019-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:CostMember2019-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:CostMember2019-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:CostMember2019-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:CostMember2019-12-310001160106lyg:CostMember2019-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:CostMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:CostMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:CostMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:CostMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:CostMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CostMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:CostMember2020-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:CostMember2020-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:CostMember2020-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:CostMember2020-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:CostMember2020-12-310001160106lyg:CostMember2020-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2018-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2018-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2018-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2018-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2018-12-310001160106lyg:AccumulatedAmortisationMember2018-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:AccumulatedAmortisationMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2019-12-310001160106lyg:AccumulatedAmortisationMember2019-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:AccumulatedAmortisationMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:BrandNamesMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-12-310001160106ifrs-full:ComputerSoftwareMemberlyg:AccumulatedAmortisationMember2020-12-310001160106lyg:AccumulatedAmortisationMember2020-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMember2020-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMember2020-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMember2020-12-310001160106lyg:CoreDepositIntangibleMember2019-12-310001160106lyg:PurchasedCreditCardRelationshipsMember2019-12-310001160106ifrs-full:CustomerrelatedIntangibleAssetsMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2018-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:BuildingsMember2018-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2018-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2018-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2018-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMember2018-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:BuildingsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:BuildingsMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:BuildingsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:BuildingsMember2020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2020-12-310001160106ifrs-full:GrossCarryingAmountMember2020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2018-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:BuildingsMember2018-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2018-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2018-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2018-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember2018-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:BuildingsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:BuildingsMember2019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember2019-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:BuildingsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:InvestmentPropertyMember2020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:BuildingsMember2020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMemberifrs-full:RightofuseAssetsMember2020-12-310001160106ifrs-full:AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember2020-12-310001160106ifrs-full:InvestmentPropertyMember2020-12-310001160106ifrs-full:BuildingsMember2020-12-310001160106ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2020-12-310001160106ifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2020-12-310001160106ifrs-full:RightofuseAssetsMember2020-12-310001160106ifrs-full:InvestmentPropertyMember2019-12-310001160106ifrs-full:BuildingsMember2019-12-310001160106ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember2019-12-310001160106ifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentSubjectToOperatingLeasesMember2019-12-310001160106ifrs-full:RightofuseAssetsMember2019-12-310001160106ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossCategoryMember2020-01-012020-12-310001160106lyg:BeforeIFRS9ImpairmentAdjustmentsMember2020-12-310001160106lyg:BeforeIFRS9ImpairmentAdjustmentsMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:UKResidentialMortgagesMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:UKResidentialMortgagesMemberlyg:NotesInIssueMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:UKResidentialMortgagesMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:UKResidentialMortgagesMemberlyg:NotesInIssueMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CommercialLoansMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CommercialLoansMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CommercialLoansMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CommercialLoansMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:CreditCardReceivablesMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:CreditCardReceivablesMemberlyg:NotesInIssueMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:CreditCardReceivablesMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:CreditCardReceivablesMemberlyg:NotesInIssueMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:MotorVehicleFinanceMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:MotorVehicleFinanceMemberlyg:NotesInIssueMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:MotorVehicleFinanceMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:MotorVehicleFinanceMemberlyg:NotesInIssueMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:NotesInIssueMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberifrs-full:SecuritiesLendingMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:NotesInIssueMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:LessHeldByTheGroupMemberlyg:NotesInIssueMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:LessHeldByTheGroupMemberlyg:NotesInIssueMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:NetSecuritisationProgrammesMemberlyg:NotesInIssueMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMemberlyg:NetSecuritisationProgrammesMemberlyg:NotesInIssueMember2019-12-310001160106lyg:ResidentialMortgagebackedMemberifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:ResidentialMortgagebackedMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:ResidentialMortgagebackedMemberifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:ResidentialMortgagebackedMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:SocialHousingLoanbackedMemberifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:SocialHousingLoanbackedMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:SocialHousingLoanbackedMemberifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:SocialHousingLoanbackedMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106ifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106ifrs-full:SecuritiesLendingMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:LessHeldByTheGroupMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:LessHeldByTheGroupMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:NetCoveredBondProgrammesMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:NetCoveredBondProgrammesMemberlyg:NotesInIssueMemberlyg:CoveredBondProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:NotesInIssueMember2020-12-310001160106lyg:NotesInIssueMember2019-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMember2020-12-310001160106lyg:SecuritisationProgrammeMember2019-12-310001160106lyg:ParticipatingInvestmentContractsMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:ParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:ParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:ParticipatingInvestmentContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:ParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:ParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberlyg:ParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:LifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106lyg:UnearnedPremiumsMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106lyg:UnearnedPremiumsMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106lyg:UnearnedPremiumsMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2020-12-310001160106lyg:UnearnedPremiumsMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:UnearnedPremiumsMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:UnearnedPremiumsMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106lyg:ClaimsOutstandingMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106lyg:ClaimsOutstandingMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106lyg:ClaimsOutstandingMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2020-12-310001160106lyg:ClaimsOutstandingMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:ClaimsOutstandingMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:ClaimsOutstandingMemberifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2020-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:NonlifeInsuranceContractsMemberlyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106lyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106lyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2020-12-310001160106lyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2020-12-310001160106lyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMemberifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:InsuranceContractsAndParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106lyg:ParticipatingLifeInsurancePolicyMember2020-01-012020-12-310001160106ifrs-full:InsuranceContractsMember2018-12-310001160106lyg:ParticipatingInvestmentContractsMember2018-12-310001160106ifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2018-12-310001160106ifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2018-12-310001160106ifrs-full:NetAmountArisingFromInsuranceContractsMember2018-12-310001160106ifrs-full:InsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106lyg:ParticipatingInvestmentContractsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:NetAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-01-012019-12-310001160106ifrs-full:InsuranceContractsMember2019-12-310001160106lyg:ParticipatingInvestmentContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:GrossAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:ReinsurersShareOfAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-310001160106ifrs-full:NetAmountArisingFromInsuranceContractsMember2019-12-31